Informacja dla kandydatów

 

Do Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego we Włocławku mogą zgłaszać się kandydaci, którzy szczerze i dobrowolnie pragną poświęcić się służbie Bożej w stanie kapłańskim w Diecezji Włocławskiej oraz odpowiadają warunkom stawianym kandydatom do stanu duchownego. 

Na stronie internetowej Wydziału Teologicznego UMK do 14 września prowadzona jest rekrutacja w ramach drugiego naboru na rok akademicki 2022/2023. Egzamin odbędzie się 16 września o godz. 9.00 w sali nr 50 Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

 

Kandydat powinien najpierw zgłosić się osobiście do Księdza Rektora albo Księdza Wicerektora (wcześniej ustalając telefonicznie, dzień i godzinę przyjazdu) i złożyć następujące dokumenty:

- wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania

- świadectwo dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. ,,nowej matury” lub w trybie tzw. ,,starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu.

- jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK 

- kserokopię dowodu osobistego (x2) – oryginał dokumentu do wglądu

- dowód wpłaty wniesionej na konto uniwersytetu z tytułu ubiegania  się o przyjęcie na studia (uwaga! – kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany również do wpłacenia wyznaczonej kwoty za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną)
- podanie do Księdza Rektora o przyjęcie do seminarium (napisane odręcznie przez kandydata) 
- szczegółowy życiorys (napisany odręcznie przez kandydata) 
- świadectwo chrztu 
- świadectwo bierzmowania 
- świadectwo moralności od Księdza Proboszcza 
- świadectwo moralności od Katechety 
- świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej 
- orzeczenie lekarskie 
- świadectwo maturalne (oryginał) 
- fotografie (4 sztuki - podpisane swoim imieniem i nazwiskiem na odwrocie) Wszystkie powyższe dokumenty należy przywieźć do Seminarium. 
Uwaga! Brak możliwości wydrukowania formularza podania z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz jednej aktualnej, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografii w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, oznacza niepoprawną rejestrację kandydata.

Wiąże się to z niemożliwością przystąpienia do egzaminu wstępnego.

 

  

 

Warunkiem przyjęcia w poczet Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku jest pozytywne złożenie egzaminu 12.07.2022r. o godz. 9.00
w siedzibie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu znajdującego się 
przy ul. Gagarina 37

Lektury
- podręczniki do nauki religii w szkołach średnich

- M. Rusecki (red.), "Być chrześcijaninem dziś" Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992. Cz. I – Wiara chrześcijańska, pkt. B i C (str. 49-265)