Informacja dla kandydatów

Do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku mogą zgłaszać się kandydaci, którzy szczerze i dobrowolnie pragną poświęcić się służbie Bożej w stanie kapłańskim w Diecezji Włocławskiej oraz odpowiadają warunkom stawianym kandydatom do stanu duchownego. 

 

 

Kandydaci powinni najpierw zgłosić się osobiście u Księdza Rektora (wcześniej ustalając telefonicznie, dzień i godzinę przyjazdu) i złożyć następujące dokumenty w dniach 14- 19 września 2020 roku:

- wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania 

- jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK 

- kserokopię dowodu osobistego – oryginał dokumentu do wglądu

- dowód wpłaty wniesionej na konto uniwersytetu z tytułu ubiegania  się o przyjęcie na studia (uwaga! – kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany również do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną)
- podanie do Księdza Rektora o przyjęcie do seminarium (napisane odręcznie przez kandydata) 
- szczegółowy życiorys (napisany odręcznie przez kandydata) 
- świadectwo chrztu 
- świadectwo bierzmowania 
- świadectwo moralności od Księdza Proboszcza 
- świadectwo moralności od Katechety 
- świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej 
- orzeczenie lekarskie 
- świadectwo maturalne (oryginał) 
- fotografie (4 sztuki - podpisane swoim imieniem i nazwiskiem na odwrocie) 
- ksero dowodu osobistego 

Wszystkie powyższe dokumenty należy przywieźć do Seminarium. 
Uwaga! Brak możliwości wydrukowania formularza podania z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz jednej aktualnej, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografii w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, oznacza niepoprawną rejestrację kandydata. Wiąże się to z niemożliwością przystąpienia do egzaminu wstępnego. 

 

 

 

 

Warunkiem przyjęcia w poczet Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku jest pozytywne złożenie egzaminu - 05.10.2020 r. - w siedzibie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu znajdującego się przy ul. Gagarina 37

Lektury
- podręczniki do nauki religii w szkołach średnich
- M. Rusecki (red.), "Być chrześcijaninem dziś" Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992. Cz. I – Wiara chrześcijańska, pkt. B i C (str. 49-265)